Elizabet Wudy z Ronšperka na Dvorci





  Eliza, jak je přáteli nazývána, je chotí rytíře Dobrohosta a tedy paní na    rozlehlých državách. V jejím srdci dlí laskavost a pověstná  pohostinnost.  Klidné a upřímné slovo přítele i pevné a rozhodné slovo  správce rodinného  zboží. Dokáže být oslnivá na slavnostech, při tanci i  hostinách, zároveň  však zběhlá v ručních pracech , šití, karetkování,  vyšívání, krumplování a  v každodenní starosti o rodovou tvrz, polnosti i  dobytek. Která z těch dvou  rolí je jí však bližší ani neskrývá. Pevnou,  ale přátelskou rukou spravuje  čeleď na Dvorci v době nepřítomnosti  manžela. Je uznávána a její slovo  platí, co slovo rytíře, neb ji zdobí  stejné ctnosti.





Je osobou čistě fiktivní. Přes celý středověk  neexistovalo něco, jako  matrika či evidence  obyvatelstva. A proto je pro nás skutečná choť pána    z Ronšperka tajemnou a navždy časem skrytou osobou. Avšak je právě  tím, typickou  představitelkou mnoha žen urozených mužů, které v  čase  válečného tažení či sousedských půtek, jak v zemi  tak mimo ni, zůstávali  jedinými správci mnohdy  rozsáhlého panství v nepřítomnosti svého  manžela. A prokazovaly tak znovu a znovu své organizační schopnosti a  intelekt. Pro potřeby a ucelení hry jsme tuto osobu vykonstruovali uměle,  i když alespoň s nějakým historickým Rod Wudy je skutečný lašský rod  pocházející původně z kdysi  ještě polské Haliče a Paní Eliz je opravdu  jeho  pokrevní následnicí. Nicméně nelze tento rod přiřadit  do období  Lucemburské vlády, neb kusé zprávy máme  pouze z období  napoleonských válek a to pouze  formou rodinné kroniky od pra strýce,  který bohužel  starší zmínky nepřesně přepisoval z jiného zdroje. Dle  jeho  poznámek je rod popsaný v jím zmiňované  „Velké erbovní knize“  vydané  nebo známé v německu  někdy na přelomu 19.-20. stol. Více však  se nám  zatím nepodařilo zjistit.

 

Zpět

©Via Boemia 2007,pajiczek