1327
1327 byl pro vévodu Mikuláše i krále Jana mimořádně úspěšný.Slezká knížata vstoupila do lenního svazku s českým králem a vévoda byl hlavním strůjcem celého tohoto diplomatického počinu.Vedl a ručil i při jednání v Meranu.Tam šlo o zasnoubení mladšího syna krále Jana,prince Jana Jindřicha Lucemburského s princeznou Markétou Korutanskou,dědičkou Korutan a Tyrol.
České Království
Českým králem a markrabětem Moravy Jan I.Lucemburský (1310 – 1346)
Českou královnou byla Eliška Přemyslovna (1310 - 1333)

Opavské vévodství
Opavským vévodou byl Mikuláš II. (1318 - 1365)
Opavskou vévodkyní byla Anna,roz.kněžna Ratibořská (1289/90 - 1338/40)
prvorozenou princeznou Opavskou byla Eufemie (1319 - 1360)
druhorozenou princeznou Opavskou byla Alžběta (1320/21 - 1386)
třetí princeznou Opavskou byla Anežka (1321/22 - 1404)
prvorozeným princem Opavským a dědicem vévodství byl Jan (1323/25 - 1380)
čtvrtou princeznou Opavskou byla Anna (1323/25 - 1361)
pátou princeznou Opavskou byla Markéta (1325/30 - 1363)

Církev v království českém
Pražským biskupem byl Jan IV.z Dražic (1301 – 1343)
Olomouckým biskupem byl Jindřich z Dubé (1327 – 1333)

Slezská Piastovská knížectví
Knížetem Břehu byl Boleslav III.(1311 – 1342)
Knížetem Bytomska byl Vladislav I.Kozelský (1312 – 1351)
Knížetem Falkenberska byl Boleslav II.(1313 – 1362)
Knížetem Hlohovska byl Přemysl II.(1309 – 1331)
Knížetem Javorska byl Jindřich I.(1301 – 1346)
Knížetem Lehnice byl Boleslav III. (1311 – 1342)
Knížetem Münsterberska byl Boleslav II.(1301 – 1341)
Knížetem Olešnice byl Konrád I. (1309 – 1366)
Knížetem Opolska byl Boleslav II.Jindřich (1313 – 1356)
Knížetem Ratiboře byl Lešek I.(1306 – 1336)
Knížetem Svídnice byl Boleslav II. (1326 – 1368)
Knížetem Těšína byl Kazimír I. (1303 – 1358)
Knížetem Wroclawska byl Jindřich VI. (1311 – 1335)

Evropa a svět
Císařem Byzancie byl Andronikos II. (1282 – 1328)
Králem Německa byl Ludvík IV.Bavor (1313 – 1347)
(římským císařem od 1328)
Králem Polska byl Ladislav I. Lokietek (1306 – 1333)
Králem Uher byl Karel I.Robert z Anjou (1308 – 1342)
Králem Francie byl Karel IV. (1322 – 1328)
Králem Anglie byl Edward III. (1327 – 1377)
Králem Dánska byl Waldemar III. (1326 – 1330)

Králem Švédska byl Magnus III. ( 1319 – 1363)
Králem Norska byl Magnus III.Švédský ( 1319 – 1350)
Král Kastilie a Leonu byl Alfons XI.(1324 – 1350)
Králem Portugalsky byl Alfonso IV. (1325 – 1357)
Králem Aragonie byl Alfons IV.(1327 – 1336)
Králem Mallorky byl Jakub III.(1324 – 1343)
Králem Kypru byl (Hugo IV. (1324 – 1359)
Králem Černé Hory byl Stefan Uroš IV. Dušan (1321-1331)
Králem Bosny(pod nadvládou Uher) byl Stefan II. (1314-1353)

Vládce Bulharska byl Michael III.Stratimirovič ( 1325 – 1330)
Emírem Granady byl Muhammad IV. (1325 – 1333)
Sultán Osmanské Říše byl Orkhan (1326 – 1359)
Veliký župan Albánie byl Filip z Anjou (1309-1331)
Velkokníže Litvy byl Gedymin I. ( 1316 – 1341)
Velkokníže Moskevský byl Ivan I.Kalita (1325 – 1340)
Markrabě Bádenu byl Rudolf ze Zahringenu( 1297 - 1335)

Markrabě Branibor byl Ludvík (1323 – 1351)
Falckrabě Rýnský byl Rudolf II.Slepý (1327 – 1353)
Landkrabě Duryňský byl Fridrich II.Vážný (1324 – 1349)
Markrabě Branibor byl Ludvík I.Starší (1323 – 1351)
Markrabě Míšeňský byl Fridrich II.Vážný (1324 – 1349)
Markrabě Modeny byl Rainaldo II. (1326 – 1335)
Vévodou Rakouska byl Fridrich III.Sličný (1306 – 1330)

Vévodou Lotrinska byl Fridrich IV.(1312 – 1328)
Vévodou Brabantu byl Jan III. (1312 – 1355)
Vévoda Dolnobavorský byl Jindřich II.( 1312 – 1333)
Vévoda Hornobavorský byl Ludvík IV.Bavor ( 1302 – 1347)
Vévodou Korutan byl Jindřich V. (1310 – 1336)
Vévoda Saska byl Rudolf I. (1297 – 1356)
Dožetem v Benátkách byl Giovanny Soranzo (1312 – 1328)

Knížetem Hessenska byl Otto ( 1308 – 1328)
Knížetem Moskevským byl Ivan I.Kalita ( 1325 – 1340)
Knížetem Zadních Pomořan byl Bogislav V. (1326 – 1374)
Knížetem Předních Pomořan byl Barnim IV. (1326 - 1365)
Hrabětem Lucemburku byl Jan Lucemburský (1310 – 1346)
Hrabětem Flanderským byl Ludvík I. (1322 – 1346)

Hrabětem Monaka byl Rainier II. (1300 – 1330)
Hrabětem Nassau byl Gerlach ( 1298 – 1361)
Hraběnkou Burgundska byla Jeanne I.de Chalon (1315 – 1330)
Pánem Milána byl Galleazzo I.Visconti,hrabě de Piacenza (1322 – 1328)

Duchovní a rytířské řády
Řád rytířů Svatého Jana Jerusalémského vedl velmistr Hélion de Villeneuve (1319 – 1346)
Řád Mečových Rytířů vedl velmistr Reimar ( 1327 – 1328)
Řád Německých Rytířů vedl velmistr Werwer z Olselnu ( 1324 – 1330)

Církevní hodnostáři a kurfiřti
Papežem byl Jan XXI. (1316-1334)
Patriarchou Aquileje byl Paganus z Thurnu ( 1319 – 1332)
Arcibiskupem v Brémách byl Burghard II. ( 1327 – 1344)
Arcibiskup a Kurfiřt Mohuče byl hrabě Matyáš z Bucheggu (1321 – 1328)
Arcibiskupem Salcburku byl Fridrich III.von Leibnitz ( 1315 – 1338)
Arcibiskupem a Kurfiřtem Trevíru byl Balduin Lucemburský ( 1307 – 1354)
Biskupem Wroclawským byl Nanker (1326 – 1341)

Události v Českém Království
3.leden
Návrat krále Jana do Čech.Vyhlásil berni a vybral peníze za tři roky dopředu. K získání podpory stavů kvůli velké berni udílel rozsáhlá privilegia a výsady mnohým městům.Přivezl sebou do Čech znalce v oboru mincovnictví z Florencie a ti začali razit nekvalitní ,,malé denáry,, s královým souhlasem.Bylo z toho mnoho nevole mezi obchodníky.
únor
Tažení krále Jana Lucemburského do Slezska, kde chtěl upevnit své postavení (opíral se zejména o svůj titul krále polského, který převzal jako dědictví po Václavu III.). Cestovala s ním i královna Eliška Přemyslovna.
18.února
Ve městě Opavě za účasti Mikuláše II.Opavského,vstoupili slezští vévodové Boleslav Opolsko – Falkenberský a Kazimír Těšínský do lenního svazku českému králi Janu z Lucemburku.
19.února
Ve městě Opavě za učasti Mikuláše II.vstoupil do lenního svazku králi Janovi vévoda Lešek I.,vévoda Ratibořský ( † 1336),Jan I.,vévoda Osvětimský a Zátorský († 1370/72),Vladislav,vévoda Bytomsko – Kozelský († 1351).
4.dubna
Jan Lucemburský se ujal Vratislavska jako lenní pán a vévoda Jindřich VI.Vratislavský králi Janovi složil hold a lenní přísahu.Těšínský kníže Kazimír poté vstoupil v lenní svazek s českým králem a jeho země se stala nerozlučnou součástí Českého království.
Historie praví, že v roce 1327 přišel do Znojma zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi udatný český panovník Jan Lucemburský. A právě tato epizoda se stala stěžejním tématem Znojemského vinobraní. Král Jan byl znám jako velký milovník turnajů a ničím jiným se nemohli Znojemští svému králi víc zavděčit. Proto uspořádali velkolepou podívanou s rytířskými kláními.
V tomto roce byl v Tyrolsku zasnouben Jan Jindřich Lucemburský s princeznou Markétou,dědičkou Korutan a Tyrol,dcerou bývalého českého krále Jindřicha Korutanského.
11.června
Král Jan Lucemburský odjel i z vybranou berní do Bavorska. Ludvík IV. Bavorský jmenoval Jana Lucemburského, říšským generálním vikářem.
červenec
Jan Lucemburský porazil v bitvě vévodu Jana III.z Brabantu, který mu odmítl vyplatit dědictví po matce.
Události spojené s Opavským vévodstvím roku 1327
V prostoru Horního náměstí v Opavě, v místech pozdější Hlásky, vznikl v roce 1327 kupecký dům, nejstarší obchodní centrum města. První písemná zmínka o vsi Sudicích je z roku 1327, kdy opavský kníže Mikuláš II. prodal obec ratibořským dominikánům. Z roku 1327 se dochoval městský formulář sepsaný písařem Janem- první doklad o existenci městské Opavské kanceláře. Otto z Linawy byl ustaven purkrabím na vévodském hradě Weissenstein v letech 1319 – 1331.Místo ochrany zemské stezky zde přepadal a loupil.
Události v Evropě a tehdejším známém světě roku 1327
20.ledna
Král Edward II.Anglický byl sesazen z trůnu.Vlády se ujímá jeho syn Edvard a do zahájení tzv.,,Stoleté války,,zbývá deset let.
1.únor
Edward III.Anglický je korunován na krále.
11.říjen
Sesazený král Anglie,Edward II.,byl zavražděn.Jak praví letopisy – do řiti byl králi vražen rozpálený rožeň.
Listopad
Meranské jednání ohledně sňatku Jana Jindřicha,bratra krále Jana, s Markétou Korutanskou.Bylo sjednáno věno 40.000 hřiven stříbra pro Jana Jindřicha. Ručitelem bylo 13 českých pánů,včetně vévody Mikuláše II.Opavského.

Zpět
©Via Boemia 2007,pajiczek